Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Gair Bywyd - Gorffennaf 2020

Os ydym ni’n caru, mae Iesu’n ein cydnabod yn aelodau o’i deulu - ei frodyr a’i chwiorydd. Mae hwn yn gyfle mor fawr mae’n ein synnu; mae’n ein rhyddhau ni o’r gorffennol, ein hofnau ac o’n ffordd ni o weld pethau.

‘Mae pwy bynnag sy'n gwneud beth mae fy Nhad nefol eisiau yn frawd a chwaer a mam i mi.’ (Mathew 12:50)

Yn Efengyl Mathew ceir cofnod o ddigwyddiad ym mywyd Iesu a all ymddangos yn ddibwys. Aeth ei fam a’i theulu i Gapernaum lle’r oedd Iesu’n aros gyda’r disgyblion yn cyhoeddi cariad y Tad i bawb. Mae’n debygol eu bod wedi cerdded ffordd hir i ddod o hyd iddo ac roedden nhw’n awyddus i siarad ag e. Aethon nhw ddim yn syth ato ond anfonon nhw neges: ‘Mae dy fam a dy frodyr y tu allan ac yn awyddus i siarad gyda thi.’

Roedd dimensiwn y teulu’n sicr yn bwysig iawn i bobl Israel: roedden nhw’n ystyried eu hunain yn ‘blant’ i Dduw ac etifeddion ei addewidion. Ymhellach, roedd pobl Israel yn ystyried ei gilydd yn ‘frodyr’.

Ond agorodd Iesu bersbectif annisgwyl: gydag ystum ddifrifol pwyntiodd at y disgyblion a dweud:

Mae pwy bynnag sy'n gwneud beth mae fy Nhad nefol eisiau yn frawd a chwaer a mam i mi.

Datgelodd Iesu ddimensiwn newydd: gall unrhyw un o gwbl deimlo’n rhan o’r teulu hwn os yw’r unigolyn hwnnw’n gwybod ac yn cyflawni ewyllys yr un Tad.

Unrhyw un: oedolyn neu blentyn, dyn neu fenyw, iach neu glaf, o bob diwylliant a safle cymdeithasol. Unrhyw un: mae pob unigolyn wedi’i greu yn nelw Cariad Duw. Yn wir, mae pob unigolyn yn fod sydd wedi’i greu gan Dduw, a gall feithrin perthynas o wybodaeth a chyfeillgarwch.

Felly gall unrhyw un gyflawni ewyllys Duw sef cariad ato ef a chariad at ei gilydd. Ac os ydym ni’n caru, mae Iesu’n ein cydnabod yn aelodau o’i deulu - ei frodyr a’i chwiorydd. Mae hwn yn gyfle mor fawr mae’n ein synnu; mae’n ein rhyddhau ni o’r gorffennol, ein hofnau ac o’n ffordd ni o weld pethau. Yn y persbectif hwn, gall hyd yn oed ein cyfyngiadau a’n gwendid fod yn fan cychwyn i’n cyfeirio at gyflawniad. Mae naid ansoddol ym mhopeth.

Mae pwy bynnag sy'n gwneud beth mae fy Nhad nefol eisiau yn frawd a chwaer a mam i mi.

Mewn ffordd, gallwn ni hefyd fod yn ‘fam’ i Iesu. Fel yr oedd Mair yn agored ac ar gael i Dduw o adeg y Cyfarchiad hyd at Galfaria ac yna yn ystod genedigaeth yr Eglwys, felly gallwn ninnau hefyd roi genedigaeth ac ailenedigaeth i Iesu ynom ein hunain drwy fyw’r Efengyl, a gall ein cyd-gariad gyfrannu at gynhyrchu presenoldeb Iesu yn ein cymunedau.

Ar un achlysur, pan oedd sylfaenydd Focolare Chiara Lubich yn cyfarch grŵp o bobl oedd yn awyddus i fyw Gair Duw, dywedodd: "Byddwch yn deulu. Oes yna bobl yn eich plith sy’n dioddef treialon ysbrydol neu foesol? Deallwch nhw fel y byddai mam yn gwneud, a hyd yn oed yn fwy. Goleuwch nhw drwy eich gair neu esiampl. Peidiwch â gadael iddyn nhw fod heb gynhesrwydd teulu ond yn hytrach rhowch fwy iddyn nhw. Oes yna bobl yn eich plith sy’n dioddef yn gorfforol? Boed i ni eu ffafrio fel brodyr a chwiorydd… Peidiwch byth â gosod gweithred o unrhyw fath o flaen ysbryd y teulu gyda’r brodyr a chwiorydd hynny rydych chi’n byw gyda nhw. A lle bynnag yr ewch chi i ddod â delfryd Crist… wnewch chi ddim byd gwell na cheisio creu ysbryd y teulu gyda doethineb, pwyll ond argyhoeddiad cadarn. Mae’n ysbryd gwylaidd, mae’n dymuno’r gorau i bawb, nid yw’n falch mae’n… wir gariad."

Mae pwy bynnag sy'n gwneud beth mae fy Nhad nefol eisiau yn frawd a chwaer a mam i mi.

Yn ein bywyd bob dydd, gallwn ddarganfod y dasg mae’r Tad wedi’i ymddiried i ni i adeiladu’r teulu dynol mawr.

Yn ardal Homs yn Syria, mae dros gant a hanner o blant, Mwslimiaid gan fwyaf, yn mynychu sesiynau ar ôl ysgol mewn adeilad sy’n perthyn i’r Eglwys Uniongred Roegaidd. Dywedodd Sandra, y cyfarwyddwr: ‘Rydym ni’n dîm o athrawon ac arbenigwyr a’n nod yw creu awyrgylch teuluol o groeso a chefnogaeth. Mae ein gwaith wedi’i seilio ar ddialog a hyrwyddo gwerthoedd. Mae llawer o blant yn teimlo effaith y trawma a’r dioddefaint maen nhw wedi’i brofi. Mae rhai’n ddifater, eraill yn ymosodol. Rydyn ni am ailadeiladu eu hymddiriedaeth ynddyn nhw eu hunain a phobl eraill. Mae’r rhyfel yn aml yn achosi rhaniadau ymhlith teuluoedd ond yma maen nhw’n dod o hyd i’r awydd a’r gobaith i ddechrau o’r newydd.’

 

 

 

 

Gair Bywyd