Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Dathlu Priodas 4

TREFN DATHLU PRIODAS RHWNG CATHOLIG A DISGYBL BEDYDD NEU UN NAD YW’N GRISTION

 

152. Pan geir priodas rhwng Catholig a disgybl bedydd, neu rhwng Catholig ac un nad yw’n Gristion, neu rhwng dau ddisbygl bedydd, neu rhwng disgybl bedydd ac un nad ywn Gristion, cynhelir y dathliad naill ai mewn eglwys neu mewn lle arall addas yn unol â’r ddefod ganlynol.

Dylai’r drefn a ddarperir yma gael ei dilyn gan Offeiriad, neu gan Ddiacon wedi ei ddirprwyo gan yr Ordinari lleol neu’r bugail i gynorthwyo ar adegau dathlu priodasau ac i’w bendithio yn enw’r Eglwys.

Os dethlir Priodas yng ngŵydd cynorthwywr lleyg a benodwyd i’r perwyl hwn gan Ben yr Esgobaeth, yn unol â’r camau yn adran 25, dylid dilyn yr un drefn, gan wneud y newidiadau angenrheidiol ar gyfer y Fendith Briodasol. Dylai’r cynorthwywr lleyg wisgo dillad sy’n gweddu i’r weinidogaeth hon neu a gymeradwywyd gan yr Esgob.

 

Trefn Derbyn

153. Ar yr amser penodedig, mae’r sawl sy’n llywyddu, a hwnnw wedi ei wisgo, os yw’n Offeiriad neu’n Ddiacon, â gwenwisg a stola neu hyd yn oed stola rhag y glaw (neu un ddalmatig yn achos diacon) o liw gwyn neu liw dygwyl, yn mynd, ynghyd â’i weision, at borth yr eglwys neu’r llecyn a ddewiswyd lle y derbynia’r cwpwl sy’n dymuno priodi a’u cyfarch yn gynnes.

Wedi hyn mae ef, gyda’i weision, y cwpwl, y tystion a phawb sy’n bresennol yn mynd i’r seddi a baratowyd ar eu cyfer bob un.

154. Yna, mae’r sawl sy’n llywyddu yn eu cyfarch er mwyn eu paratoi’n fewnol i ddathlu’r Briodas â’r geiriau hyn neu rai tebyg:

 

E. a E., mae’r Eglwys yn cyfranogi yn eich llawenydd

ac yn eich croesawu’n galonnog,

ynghyd â’ch rhieni a’ch cyfeillion,

ar y diwrnod yr ydych yn sefydlu rhyngoch bartneriaeth gydol oes.

I gredinwyr, Duw yw ffynhonnell cariad a ffyddlondeb,

gan mai cariad yw Duw.

Felly gadewch inni wrando’n astud ar ei air,

a gweddïo arno’n ostyngedig,

fel y rhoddo ichi ddymuniad eich calon

a chyflawni eich holl ddeisyfiadau.

 

155. Fodd bynnag, os yw’r amgylchiadau’n awgrymu felly, hepgorir Defod Derbyn a dechreuir dathlu’r Briodas gyda Gwasanaeth y Gair.

 

Gwasanaeth y Gair

 

156. Mae Gwasanaeth y Gair yn dilyn yn y modd arferol, gyda llithiau a gymerwyd o’r rheini a ddarperir uchod yn adran 56 neu gydag eraill o’r llithiau a ddangosir isod (adrannau 179-222). Gellir cael un neu ddau ddarlleniad. Fodd bynnag, os yw’r amgylchiadau’n gwneud hyn yn fwy dymunol, gellir cael un darlleniad yn unig. Rhaid dewis bob tro o leiaf un darlleniad sy’n sôn yn benodol am briodas.

    Yn absenoldeb Offeiriad neu Ddiacon, cyflwynir y darlleniad o’r Efengyl fel hyn:

 

Clywch, frodyr a chwiorydd, eiriau’r Efengyl sanctaidd yn ôl E.

 

Mae’n briodol i’r cynorthwywr lleyg roi anogaeth neu ddarllen pregeth a hysbysir gan yr Esgob neu’r bugail.

 

157. Yn dilyn hyn, dylai fod pregeth seiliedig ar y testun sanctaidd wedi ei haddasu yn unol â chyfrifoldebau a sefyllfa’r cwpwl ac amgylchiadau eraill. Mae’n briodol bod cynorthwywr lleyg yn rhoi anogaeth neu ddarllen pregeth a hysbysir gan yr Esgob neu’r bugail.

 

Dathlu’r Briodas

 

158. Yna, a phawb yn sefyll, gan gynnwys y cwpwl a’r tystion, sydd wedi eu gosod yn agos atynt, mae’r sawl sy’n llywyddu yn cyfarch y cwpwl â’r geiriau hyn neu rai cyffelyb.

 

Frodyr a chwiorydd annwyl,

yr ydych wedi dod ynghyd yma

gerbron gweinidog o’r Eglwys

(ger fy mron i, dirprwy i Esgob yr Eglwys

er cynorthwyo yn y dathliad hwn,)

ac yng ngŵydd y gymuned

er mwyn i’ch bwriad i ymgymryd â Phriodas

gael ei gryfhau gan yr Arglwydd â sêl sanctaidd,

ac i’ch cariad gael ei gyfoethogi â’i fendith,

er mwyn ichi gael y nerth

i fod yn ffyddlon i’ch gilydd am byth

ac i ymgymryd â holl gyfrifoldebau bywyd priodasol.

Ac felly, yng ngŵydd yr Eglwys,

Gofynnaf ichi ddatgan eich bwriadau.

 

Y Cwestiynau cyn y Cytundeb

 

159. Yna mae’r sawl sy’n llywyddu yn eu holi ynghylch eu rhyddid i ddewis, eu ffyddlondeb i’w gilydd, a derbyn ac addysgu plant. Atebant fesul un.

 

E. a E., a ddaethoch yma heb orfodaeth

gyda chalon rydd a llawn, i briodi?

 

Mae’r priodfab a’r briodferch bob un yn ateb:   Do.

 

Mae’r Offeiriad yn mynd rhagddo:

 

A ydych yn barod, gan ddilyn ffordd Priodas,

i garu ac anrhydeddu eich gilydd trwy gydol eich bywyd?

 

Mae’r priodfab a’r briodferch bob un yn ateb:   Ydym.

 

Gellir hepgor y cwestiwn canlynol os yw amgylchiadau’n awgrymu hynny, er enghraifft os yw’r cwpwl yn oedrannus.

 

A ydych yn barod i dderbyn yn gariadus blant oddi wrth Dduw, ac i’w haddysgu yn unol â chyfraith Crist a’i Eglwys?

 

Mae’r priodfab a’r briodferch bob un yn ateb:   Ydym.

 

Y Cytundeb

160. Mae’r sawl sy’n llywyddu yn eu gwahodd i ddatgan eu cytundeb.

 

Gan eich bod, felly, yn bwriadu ymgymryd â chyfamod Priodas Lân, gafaelwch yn nwylo deau eich gilydd a datganwch eich cytundeb gerbron Duw a’i Eglwys.

 

Gafaelant yn nwylo deau ei gilydd.

 

161. Dywed y priodfab:

 

Yr wyf i E. yn dy dderbyn di E. yn wraig imi

ac yn addo y byddaf yn ffyddlon iti,

mewn hawddfyd ac adfyd,

mewn salwch ac mewn iechyd,

er mwyn imi dy garu a’th anrhydeddu holl ddyddiau fy oes.

 

Dywed y briodferch:

 

Yr wyf i E. yn dy dderbyn di E. yn ŵr imi

ac yn addo y byddaf yn ffyddlon iti,

mewn hawddfyd ac adfyd,

mewn salwch ac mewn iechyd,

er mwyn imi dy garu a’th anrhydeddu holl ddyddiau fy oes.

 

162. Fodd bynnag, os ymddengys yn fwy priodol am resymau bugeiliol, gall y sawl sy’n llywyddu fynnu cytundeb y rhai sy’n priodi trwy eu holi.

 

Ac yn gyntaf, hola’r priodfab:

 

E., a wyt ti’n dymuno derbyn E. yn wraig iti

ac yn addo y byddi’n ffyddlon iddi,

mewn hawddfyd ac adfyd,

mewn salwch ac mewn iechyd,

er mwyn iti ei charu a’i hanrhydeddu holl ddyddiau dy oes.

 

Ateba’r priodfab:  Ydwyf.

 

E., a wyt ti’n dymuno derbyn E. yn ŵr iti

ac yn addo y byddi’n ffyddlon iddo,

mewn hawddfyd ac adfyd,

mewn salwch ac mewn iechyd,

er mwyn iti ei garu a’i anrhydeddu holl ddyddiau dy oes.

 

Ateba’r briodferch:  Ydwyf.

 

Derbyn y Cytundeb

163. Yna, gan dderbyn eu cytundeb, dywed y sawl sy’n llywyddu wrth y priodfab a’r briodferch:

 

Bydded i’r Arglwydd gadarnhau’n garedig eich cytundeb hwn

yr ydych wedi ei ddangos gerbron yr Eglwys,

a gweld yn dda gyflawni ei fendith ynoch.

Yr hyn a gysyllta Duw na foed i ddyn ei wahanu.

Neu:

Bydded i Dduw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob,

y Duw a gysylltodd ynghyd y ddeuddyn greëdig gyntaf ym mharadwys,

gadarnhau a bendithio yng Nghrist eich cytundeb hwn

yr ydych wedi ei ddangos gerbron yr Eglwys,

fel na wahano dyn yr hyn y mae Ef ei hun yn ei gysylltu.

 

164. Mae’r sawl sy’n llywyddu yn gwahodd y gynulleidfa i foli Duw:

 

Bendithiwn yr Arglwydd.

 

Ateba pawb:  Diolch i Dduw.                Gellir canu neu lefaru ateb arall.

 

Bendithio a Chyfnewid y Modrwyon

 

165. Os yw’r amgylchiadau’n awgrymu felly, gellir hepgor bendithio a chyfnewid y modrwyon. Fodd bynnag, os cynhwysir hwy, dywed yr Offeiriad (neu’r Diacon):

 

Bendithied + yr Arglwydd y modrwyon hyn

yr ydych ar eu trosglwyddo i’ch gilydd

yn arwydd o gariad a ffyddlondeb.

 

Ateb:   Amen.

 

Am ddulliau eraill o fendithio’r modrwyon, gw. adrannau 229-230.1

166. Mae cynorthwywr lleyg, a’i ddwylo ynghyd, yn dweud yr un geiriau, ond hepgorir Arwydd y Groes.

 

Bendithied yr Arglwydd y modrwyon hyn

yr ydych ar eu trosglwyddo i’ch gilydd

yn arwydd o gariad a ffyddlondeb.

 

Ateb:    Amen.

 

Yn ôl fel y bo’n addas, taenella’r modrwyon a’u trosglwyddo i’r briodferch a’r priodfab.

 

167. Mae’r priodfab yn gosod modrwy briodferch ar ei bys modrwy, gan ddweud, yn ôl fel y bo’n addas:

 

E. derbyn y fodrwy hon

yn arwydd o’m cariad a’m ffyddlondeb.

Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.

 

Os yw’n Gristion, gall ychwanegu:

 

“Yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân.”

 

Yr un modd, mae’r briodferch yn gosod modrwy’r priodfab ar ei fys modrwy, gan ddweud yn ôl fel y bo’n addas:

 

E. derbyn y fodrwy hon

yn arwydd o’m cariad a’m ffyddlondeb.

 

Os yw hi’n Gristion, gall ychwanegu:

 

Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.

 

168. Yna gall y gynulleidfa gyfan ganu emyn neu gân o fawl.

 

Y Weddi Gyffredinol

169. Yna dywedir y Weddi Gyffredinol (y ceir enghreifftiau ohoni yn adrannau 251-252).

170. Ar ôl yr ymbiliau, mae’r sawl sy’n llywyddu yn mynd rhagddo:

 

Mae Duw’r Tad yn ewyllysio i’w blant fod yn un galon mewn cariad; gadewch i’r rheini sy’n Gristnogion alw arno

yng ngweddi teulu Duw, a ddysgodd ein Harglwydd Iesu Grist inni:

 

Ac mae’r holl Gristnogion yn mynd rhagddynt:

 

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg.

 

Y Fendith Briodasol

171. Fel rheol, adroddir y Fendith Briodasol uwchben y priodfab a’r briodferch. Serch hynny, os yw amgylchiadau yn awgrymu hyn, gellir ei hepgor, ac yn yr achos hwn adroddir y weddi a geir yn adran 174 yn lle’r Fendith Briodasol.

 

Mae’r priodfab a’r briodferch yn penlinio yn eu lle, os yw’r amgylchiadau yn awgrymu hyn.

 

Yna mae’r Offeiriad (neu’r Diacon) yn myd rhagddo a’i ddwylo ynghyd:

 

Gadewch inni yn awr alw yn ostyngedig am fendith Duw

ar y briodferch a’r priodfab hyn,

er mwyn iddo yn ei garedigrwydd ffafrio â’i gymorth

y rheini y mae wedi eu cyfoethogi â rhwymyn Priodas.

 

Ac mae pawb yn gweddïo am ennyd mewn distawrwydd.

 

172. Yna mae’r Offeiriad (neu’r Diacon), gan sefyll a’i wyneb tua’r priodfab a’r briodferch a’i ddwylo wedi eu hestyn allan drostynt, yn mynd rhagddo:

 

Dad sanctaidd, crewr yr holl fyd,

a greodd wryw a benyw ar dy lun a’th ddelw dy hun

ac a ewyllysiodd goroni eu huniad â’th fendith,

deisyfwn yn ostyngedig arnat er mwyn dy weision hyn,

a unir heddiw yn y cyfamod priodasol.

 

Bydded i’th fendith helaeth di, Arglwydd,

ddisgyn ar y briodferch hon, E.,

ac ar  E., ei chymar oes,

a boed i nerth dy Ysbryd Glân

gynnau eu calonnau oddi uchod,

er mwyn iddynt, wrth fwynhau rhodd Priodas gyda’i gilydd,

fod yn amlwg am lendid eu buchedd

(a chael eu cydnabod fel rhieni rhinweddol).

 

Boed iddynt dy foli yn eu llawenydd, Arglwydd,

boed iddynt yn eu tristwch dy geisio;

boed iddynt orfoleddu o gael dy bresenoldeb

yn gymorth iddynt yn eu llafur,

boed iddynt dy deimlo wrth eu hochr

i’w cysuro yn eu hanghenion;

ac ar ôl cyrraedd henoed hapus,

ynghyd â’r cylch o ffrindiau o’u cwmpas,

boed iddynt ddod i Deyrnas Nef.

Trwy Grist ein Harglwydd.

 

Ateb:  Amen.

 

173. Os bydd cynorthwywr lleyg yn llywyddu, mae ef neu hi yn dweud, a’i d(d)wylo ynghyd:

 

Bendigedig wyt ti, Arglwydd Dduw,

creawdwr a chynhaliwr yr hil ddynol,

sydd trwy uniad gŵr a gwraig

wedi gadael gwir ddelw o’th gariad.

 

Bydded i’th fendith helaeth di, Arglwydd,

deisyfwn arnat, ddisgyn ar y briodferch hon, E.,

ac ar  E., ei chymar oes,

a boed i nerth dy Ysbryd Glân

danio eu calonnau oddi uchod,

er mwyn iddynt, wrth fwynhau rhodd Priodas gyda’i gilydd,

fod yn amlwg am lendid eu buchedd

(a chael eu cydnabod fel rhieni rhinweddol).

 

Boed iddynt dy foli yn eu llawenydd, Arglwydd,

boed iddynt yn eu tristwch dy geisio;

boed iddynt orfoleddu o gael dy bresenoldeb

yn gymorth iddynt yn eu llafur,

boed iddynt dy deimlo wrth eu hochr

i’w cysuro yn eu hanghenion;

ac ar ôl cyrraedd henoed hapus,

ynghyd â’r cylch o ffrindiau o’u cwmpas,

boed iddynt ddod i Deyrnas Nef.

Trwy Grist ein Harglwydd.

 

174. Os hepgorir y fendith briodasol, oherwydd yr amgylchiadau, dywedir y weddi hon uwchben y priodfab a’r briodferch:

 

Clyw ein gweddïau, Arglwydd, ac yn dy garedigrwydd cynnal

yr hyn yr wyt wedi ei sefydlu er amlhad yr hil ddynol, er mwyn i’r uniad a grëir gennyt ti

gael ei gadw’n ddiogel trwy dy gymorth.

Trwy Grist ein Harglwydd.

 

Ateb:  Amen.

 

Diwedd y Dathliad

 

175. Yna bendithia’r Offeiriad (neu’r Diacon) y bobl gan ddweud:

 

Boed i’r Arglwydd Dduw fendithio chwi oll sydd wedi ymgasglu yma, y Tad, a’r Mab, + a’r Ysbryd Glân.

Ateb:  Amen.

 

176. Fodd bynnag, os yw cynorthwywr lleyg yn llywyddu, gall ef neu hi derfynu’r ddefod trwy ymgroesi gan ddweud:

 

Boed i Dduw ein llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu.

Boed i dangnefedd Crist orfoleddu yn ein calonnau.

Boed i’r Ysbryd Glân dywallt ei ddoniau arnom.

 

Mae pawb yn ateb:

 

Amen.

 

177. Mae’n arferiad canmoladwy terfynu’r dathliad â siant addas.

 

178. Wedi diwedd y dathliad mae’r tystion a’r sawl sy’n llywyddu yn arwyddo’r cofnod o’r Briodas. Gellir arwyddo naill ai yn y sacristi neu yng ngŵydd y bobl, ond nid o flaen yr allor.

 

[Ffynhonnell Ladin: y ʻLlyfr Llwyd Priodas’, 2013, tt. 35-40]

 

[21/2/20]

Trefn Priodas 4

Download to Print

PRIODAS HEB OFFEREN PRIODAS LEYG PRIODAS Gymysg