Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Y 19eg Sul Cyffredin

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

Rho sylw i'th gyfamod, Arglwydd, Paid ag anghofio bywyd dy drueiniaid am byth.

Cyfod, O Dduw, i ddadlau dy achos; paid ag anghofio llefain y rhai sy’n dy geisio di. [Salm 74:20, 19, 22-23]

 

Yn enw’r Tad  a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

Ydw i’n ymddiried yn Nuw ym mhob peth?

Ydw i’n gweddïo a gweithio er daioni’r rhai bychain a phobl mewn angen?

 

Gallech orffen trwy weddïo:

Arglwydd Iesu, Mab Duw wyt ti.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Yr wyt yn gorchymyn i ni ddod atat:

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Yr wyt yn ein hachub rhag pechod:

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di,

addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd,

ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

Hollalluog dragwyddol Dduw,

yr ydym yn meiddio dy alw di yn Dad:

perffeithia yn ein calonnau ysbryd y mabwysiad,

fel y byddom yn deilwng i fynd i mewn i’r addewid a’r etifeddiaeth.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr Cyntaf y Brenhinoedd [19. 9, 11-13]

Aeth Elias i ogof i aros, yna dywedwyd wrtho, “Dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr Arglwydd.” A dyma'r Arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nerthol, yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau, o flaen yr Arglwydd; nid oedd yr Arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn; nid oedd yr Arglwydd yn y ddaeargryn. Ar ôl y ddaeargryn bu tân; nid oedd yr Arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngenau'r ogof.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: [85. 8-13]

ateb: Dangos i ni dy ffyddlondeb, O Arglwydd, a rho dy waredigaeth inni.

 

Bydded imi glywed yr hyn a lefara'r Arglwydd Dduw,

oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch.

Yn wir, y mae ei waredigaeth yn agos at y rhai sy'n ei ofni,

fel bod gogoniant yn aros yn ein tir.

 

Bydd cariad a gwirionedd yn cyfarfod,

a chyfiawnder a heddwch yn cusanu ei gilydd.

Bydd ffyddlondeb yn tarddu o'r ddaear,

a chyfiawnder yn edrych i lawr o'r nefoedd.

 

Bydd yr Arglwydd yn rhoi daioni,

a'n tir yn rhoi ei gnwd.

Bydd cyfiawnder yn mynd o'i flaen,

a heddwch yn dilyn yn ôl ei droed.

 

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr yr Apostol Pawl at y Rhufeiniaid [9. 1-5]

Ar fy ngwir yng Nghrist, heb ddim anwiredd—ac y mae fy nghydwybod, dan arweiniad yr Ysbryd Glân, yn fy ategu— y mae fy ngofid yn fawr, ac y mae gennyf loes ddi-baid yn fy nghalon. Gallwn ddymuno i mi fy hunan fod dan felltith, ac yn ysgymun oddi wrth Grist, pe bai hynny o les iddynt hwy, fy nghyd-Iddewon i, fy mhobl i o ran cig a gwaed. Israeliaid ydynt; eu heiddo hwy yw'r mabwysiad, y gogoniant, y cyfamodau, y Gyfraith, yr addoliad a'r addewidion. Iddynt hwy y mae'r hynafiaid yn perthyn, ac oddi wrthynt hwy, yn ôl ei linach naturiol, y daeth y Meseia. I'r Duw sy'n llywodraethu'r cwbl boed bendith am byth. Amen.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Alelwia, alelwia! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn frenin yn enw’r Arglwydd. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith pobl ewyllys da. Alelwia!

 

YR EFENGYL

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Mathew [14. 22-33]

Gogoniant i ti, O Arglwydd

Yna'n ddi-oed gwnaeth i'r disgyblion fynd i'r cwch a hwylio o'i flaen i'r ochr draw, tra byddai ef yn gollwng y tyrfaoedd. Wedi eu gollwng aeth i fyny'r mynydd o'r neilltu i weddïo, a phan aeth hi'n hwyr yr oedd yno ar ei ben ei hun. Yr oedd y cwch eisoes gryn bellter oddi wrth y tir, ac mewn helbul gan y tonnau, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei erbyn. Rhwng tri a chwech o'r gloch y bore daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy nes dweud, “Drychiolaeth yw”, a gweiddi gan ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu â hwy. “Codwch eich calon,” meddai, “myfi yw; peidiwch ag ofni.” Atebodd Pedr ef, “Arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonnau.” Meddai Iesu, “Tyrd.” Disgynnodd Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonnau, a daeth at Iesu. Ond pan welodd rym y gwynt brawychodd, ac wrth ddechrau suddo gwaeddodd, “Arglwydd, achub fi.” Estynnodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ynddo gan ddweud, “Ti o ychydig ffydd, pam y petrusaist?” Ac wedi iddynt ddringo i'r cwch, gostegodd y gwynt. Yna addolodd y rhai oedd yn y cwch ef, gan ddweud, “Yn wir, Mab Duw wyt ti.”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

Fel pobl o ychydig ffydd ond sydd yn agored at gynyddu mewn cariad at Dduw a chymydog, trown at Dduw gan ymddiried yn ei nerth a’i grym.

 

Gweddiwn bydd yr Esgobion, mewn cymundeb ag Esgob Rhufain, yn arwain mewn undod barc Pedr trwy stormydd y byd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd aelodau cymdeithas yn dyfnhau eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth o wreiddiau Cristnogol eu treftadaeth.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddïwn y bydd ein heglwys leol yn rhannu’n llawen ei ffydd yn yr Arglwydd gyda’r rhai nad ydynt yn credu yn Nuw.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd diwydianwyr a masnachwyr yn parchu cyfanrwydd creadigaeth Duw.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Gair Duw, ein hetifeddiaeth gyffredin, yn cyfoethogi bywyd, ffydd a chyd-ddealltwriaeth rhwng Iddewon a Christnogion.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a gobaith i bawb sy’n profi effeithiau’r pandemig cyfredol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn mewn ennyd o ddistawrwydd am ein hanghenion personol ni.

 

O Dduw,

derbyn y gweddïau yr ydym yn eu cyflwyno iti,

a dyro i ni wir ffydd ac hyder parhaus yn dy drugaredd.

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Salm 147. 12,14]

Molianna yr Arglwydd, O Jerwsalem; y mae'n dy ddigoni â'r ŷd gorau.

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Y SALVE REGINA

Henffych well, Frenhines, fam tosturi;

ein bywyd, ein melyster, a’n gobaith,

henffych well.

Arnat ti y llefwn, blant alltud Efa;

tuag atat yr ochneidiwn dan gwynfan ac wylo

yn hyn o ddyffryn dagrau.

Tithau, gan hynny, ein canllaw ni,

tro dy lygaid tosturiol tuag atom,

ac ar ôl ein halltudiaeth yma

dangos inni Iesu, fendigedig ffrwyth dy fru.

O drugarog, O addfwyn, O beraidd Forwyn Fair.

V/Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw,

R/am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.

Yr Ymbiliau: Richard Chapman, Leading Intercessions Arwain Ymbiliau, Cynthia Davies (cyf.) (Norwich Gwasg Caergaint, 2003)