Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Gŵyl yr Holl Saint

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

Bydded inni lawenhau yn yr Arglwydd

a chadw gŵyl er anrhydedd i’w saint.

 

Yn enw’r Tad  a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

Ydw i’n adnabod yr Arglwydd Iesu, ac ydw i am ei adnabod ef yn well?

Ydw i’n ddiolchgar am roddion Duw ac ydw i’n rhannu’r doniau hyn gydag eraill?

Ydw i’n caru Duw a’n cymydog ac ydw i’n dangos y cariad hwn trwy fy ffordd o fyw?

Ydw i’n ceisio byw gwerthoedd yr Efengyl?

 

Gallech orffen trwy weddïo:

Arglwydd Iesu, tydi sydd yn ein dysgu sut i fyw.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Tydi yw ffordd at y Tad.

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Tydi yw gogoniant y Saint.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di,

addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd,

ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

Hollalluog dragwyddol Dduw,

trwy dy ras di yr ydym yn anrhydeddu dy holl Saint ar yr ŵyl fendigaid hon;

a chymaint torf o dystion o’n plaid,

gofynnwn iti amlhau arnom fendithion dy drugaredd.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr y Datguddiad [7.2-4, 9-14]

A gwelais angel arall yn esgyn o godiad haul, a chanddo sêl y Duw byw. Gwaeddodd â llais uchel ar y pedwar angel y rhoddwyd iddynt awdurdod i niweidio'r ddaear a'r môr, a dywedodd: “Peidiwch â niweidio na'r ddaear na'r môr na'r coed nes inni selio gweision ein Duw ar eu talcennau.” A chlywais rif y rhai a seliwyd, cant pedwar deg a phedair o filoedd wedi eu selio, o bob un o lwythau plant Israel.

Ar ôl hyn edrychais, ac wele dyrfa fawr na allai neb ei rhifo, o bob cenedl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr Oen, wedi eu gwisgo â mentyll gwyn, a phalmwydd yn eu dwylo. Yr oeddent yn gweiddi â llais uchel:

“I'n Duw ni, sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r Oen y perthyn y waredigaeth!”

Yr oedd yr holl angylion yn sefyll o amgylch yr orsedd a'r henuriaid a'r pedwar creadur byw, a syrthiasant ar eu hwynebau gerbron yr orsedd ac addoli Duw gan ddweud:

“Amen. I'n Duw ni y bo'r mawl

a'r gogoniant a'r doethineb a'r diolch

a'r anrhydedd a'r gallu a'r nerth

byth bythoedd! Amen.”

Gofynnodd un o'r henuriaid imi, “Y rhai hyn sydd wedi eu gwisgo â mentyll gwyn, pwy ydynt ac o ble y daethant?” Dywedais wrtho, “Ti sy'n gwybod, f'arglwydd.” Meddai yntau wrthyf, “Dyma'r rhai sy'n dod allan o'r gorthrymder mawr; y maent wedi golchi eu mentyll a'u cannu yng ngwaed yr Oen.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: 24.1-6.

ateb: Dyma'r genhedlaeth sy'n ceisio dy wyneb di, O Dduw.

 

Eiddo'r Arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder,

y byd a'r rhai sy'n byw ynddo;

oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd

a'i sefydlu ar yr afonydd.

 

Pwy a esgyn i fynydd yr Arglwydd

a phwy a saif yn ei le sanctaidd?

Y glân ei ddwylo a'r pur o galon,

yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll

 

Fe dderbyn fendith gan yr Arglwydd

a chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth.

Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio,

sy'n ceisio wyneb Duw Jacob.

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr cyntaf yr Apostol Ioan [3. 1-3]

Gwelwch pa fath gariad y mae'r Tad wedi ei ddangos tuag atom: cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod, pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo, yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn bur.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Alelwia, alelwia! Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi, medd yr Arglwydd. Alelwia!

 

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Mathew [22. 34-40]

Gogoniant i ti, O Arglwydd

Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr daeth ei ddisgyblion ato. Dechreuodd eu hannerch a'u dysgu fel hyn:

“Gwyn eu byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd,

oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd.

Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru,

oherwydd cânt hwy eu cysuro.

Gwyn eu byd y rhai addfwyn,

oherwydd cânt hwy etifeddu'r ddaear.

Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder,

oherwydd cânt hwy eu digon.

Gwyn eu byd y rhai trugarog,

oherwydd cânt hwy dderbyn trugaredd.

Gwyn eu byd y rhai pur eu calon,

oherwydd cânt hwy weld Duw.

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr,

oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw.

Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder,

oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd.

“Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly yn wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

Yn un â’r Saint yn y nefoedd, offrymwn ein gweddïau i Dduw, yr hwn sydd yn rhannu o’i Ysbryd gyda ni yn Iesu.

 

Gweddiwn y bydd y Pab a’r Esgobion yn arwain yr Eglwys yn ffordd sanctaidd Duw.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd arweinwyr y cenhedloedd yn cynorthwyo’r rhai sydd o dan eu gofal i gyflawni eu tynged dragwyddol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd ein heglwysi lleol yn ceisio deall arwyddion yr oes sydd ohoni, a bod yn dyst ffyddlon i werthoedd yr Efengyl i’r byd o’u cwmpas.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y rhai sy’n teimlo’n bell oddi wrth Dduw yn profi ei drugaredd a’i dangnefedd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a gobaith i bawb sy’n byw mewn ofn, pryder ac ansicrwydd am y dyfodol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd datblygiadau ym meysydd roboteg a deallusrwydd artiffisial yn wastad yn gwasanaethau’r ddynolryw.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y ffyddloniaid ymadawedig yn cael eu tywys i Gymun y Saint yn y nef.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

O Dduw,

derbyn gweddïau dy Eglwys,

cadw ni’n gryf yn y ffydd

gydag eiriolaeth y Saint

er mwyn i ni ddilyn eu hesiampl.

Trwy Grist ein Harglwydd.

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Mathew 5.8-10]

Gwyn eu byd y rhai pur eu calon,

oherwydd cânt hwy weld Duw.

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr,

oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw.

Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder,

oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd.

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YR ANGELWS DOMINI

Drwy’r flwyddyn ac eithrio adeg y Pasg

V/  Daeth Angel â neges yr Arglwydd at Fair:

R/ac ymddug hi o’r Ysbryd Glân

Henffych well, Fair,

V/Wele lawforwyn yr Arglwydd:

R/bydded imi yn ôl dy air

Henffych well, Fair,

V/A daeth y Gair yn gnawd:

R/a phreswyliodd yn ein plith

Henffych well, Fair,

V/Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw,

R/am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

Gweddïwn:

Goleua’n calonnau, Arglwydd, â’th ras; ac fel y cawsom wybod, drwy genadwri’r angel, am ymgnawdoliad dy Fab, tywys ni, yn rhinwedd ei ddioddefaint Ef a’i groes, i mewn i ogoniant ei atgyfodiad. Trwyddo Ef, sy’n byw ac yn teyrnasu yn oes oesoedd. Amen.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.